ประกาศประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

 1. ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศรับสมัครงาน/ผลรับสมัครงาน
 3. ประกาศกิจการสภา

วันศุกร์, 30 เมษายน 2564 15:36

ประกาศเทศบาลตำบลกลางใหญ่เรื่อง การขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(โควิด 19 รอบที่ 3)

วันอังคาร, 27 เมษายน 2564 15:25

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลกลางใหญ่และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

วันพฤหัสบดี, 18 มีนาคม 2564 11:26

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งเรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์

วันศุกร์, 05 มีนาคม 2564 11:15

ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นรู้ทัน(Rootan) เพื่อใช้ในการแจ้งเบาะแสการเผยแพร่ข่าวและข้อมูลแจ้งเตือนภัยไซเบอร์และสื่อความรู้ด้านไซเบอร์

วันอังคาร, 02 มีนาคม 2564 11:14

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานี แจ้ง การติดตั้งป้ายหาเสียงของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2

นายมงคล มีลา

นายกเทศมนตรีตำบลกลางใหญ่

    “ภายใต้วิสัยทัศน์” มุ่งมั่นแก้ไขเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาคน รวมใจพัฒนากลางใหญ่ ข้าพเจ้าและทีมผู้บริหารทุกท่านจะร่วมกันผลักดันนโยบายทั้งหมดนี้ให้มีความสำเร็จให้มากที่สุดเพื่อเทศบาลตำบลกลางใหญ่ของเราจะเติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป


สายด่วน : 081-9749742

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน
ท่านสามารถดูข่าวกิจกรรมในเว็บไซต์หน่วยงานและ facebook fanpage หน่วยงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศ

สนับสนุนการจัดการ
ไปยังระบบ(คลิ๊ก)

Back office

ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ
ไปยังระบบ(คลิ๊ก)

ระบบสถิติทางการทะเบียน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบบริหารงานบุคคล

บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
ไปยังระบบ(คลิ๊ก)

ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

นายกุญช์ภัสส์ นาคำ

ปลัดเทศบาลตำบลกลางใหญ่
สายด่วน : 081-3827426

ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

ระเบียบข้อบังคับ

ติดต่อ

การให้บริการของหน่วยงาน

ท่านสามารถเลือกใช้บริการของหน่วยบริการต่างๆ ของหน่วยงานได้

การให้บริการประชาชน

 • คู่มือประชาชน
 • ระบบการให้บริการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Service)
 • ระบบการให้บริการแบบฟอร์มออนไลน์(E-Form)

งานกิจการสภา

 • ประกาศกิจการสภา
 • ประกาศเรียกประชุมสภา
 • ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
 • รายงานการประชุมสภา

งานตรวจสอบควบคุมภายใน

 • คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
 • โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน
 • แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
 • แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว
 • คำสั่งแต่งตั้ง
 • กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปี
 • รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 • สรุปผลการตรวจสอบภายในประจำปี

การบริหารจัดการความเสี่ยง

 • แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

การบริหารงาน

การบริหารงานบุคคล

การป้องกันการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริต

ประกาศขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหรือ(IIT) เพื่อเป็นการให้คะแนนแก่หน่วยงานภาครัฐ

 วิธีตอบแบบประเมิน
 1.สแกน QR Code หรือคลิ๊กที่ Banner
 2.กรอก Code หน่วยงาน คือ (ขอรหัสกับหน่วยงาน)
 3.กรอบหมายเลขโทรศัพท์
 4.กรอกรหัส OTP แล้วเริ่มตอบแบบวัดการรับรู้ได้เลย...
 หรือคลิ๊กที่ลิงค์ : https://itas.nacc.go.th/go/iit/sl45tz

ประกาศขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) เพื่อเป็นการให้คะแนนแก่หน่วยงานภาครัฐ

 วิธีตอบแบบประเมิน 
 (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)
 1.สแกน QR Code หรือคลิ๊กที่ Banner
 2.กรอกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับรหัส OTP
 3.ร่วมตอบแบบสอบถามได้เลย...
 หรือคลิ๊กที่ลิงค์ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/sl45tz

งานกองคลัง

"การดำเนินการเกียวกับการบริหารงบประมาณ,การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,ประกาศจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ,รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง,สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

การบริหารเงินงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

 • ข้อมูลสถิติการให้บริการพัฒนารายได้
 • ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • ภาษีป้าย
 • ทะเบียนพาณิชย์

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่

แนะนำสถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลกลางใหญ่

อ่างเก็บน้ำห้วยทราบ(ปลาเผาเขาขาด)

#แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
#ชมบรรยากาศ รับประทานอาหาร

สวนหินล้านปี

#แหล่งท่องเที่ยวชมธรรมชาติ
#จากธรรมชาติสรรค์สร้างขึ้นกว่าล้านปี

วัดสังฆคณาราม(บ้านกลางใหญ่)

#ศาสนสถาน "หลวงปู่ต้นโพธิ์"
#สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 

วัดป่านิโรธรังสี(บ้านกลางใหญ่)

#หลวงปู่เทศ เทศรังสี
#วัดป่าปฏิบัติธรรม
#ศาสนสถานในพื้นที่ตำบลกลางใหญ่

วัดป่านาสีดา

#หลวงปู่เทศ เทศรังสี
#ศาสนสถาน บ้านนาสีดา

สินค้า OTOP

ผลิตข้าวเม่า (สินค้า OTOP) 
ตำบลกลางใหญ่

ผลิตภัณฑ์ได้มาจากรวงข้าวสีเขียวไล่มาจนถึงสีเขียวตกน้ำตาล

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสาน

#ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
#ภูมิปัญญาท้องถิ่น เครื่องจักรสานสวยๆ ราคาไม่แพง ฝีมือคนสูงอายุและพิการ คุณตาคำแถลง หาได้ บ้านนาสีดา ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
#สนใจสอบถามราคาได้จ้า โทร.093-5566193

 1. สถานศึกษา/โรงเรียน
 2. โรงพยาบาล/สถานบริบาล
 3. คมนาคม

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์

หมู่ 6 บ้านโนนตาแสง ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 
E-mail : klangyai.school@gmail.com เว็บไซต์ : www.klangyai.ac.th

โทรศัพท์ : 042-921504
โทรสาร : 042-921504

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง

หมู่ที่ 2 บ้านผักบุ้ง ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
E-mail : banpakbung.2560@gmail.com เว็บไซต์ : banpakbungschool

โทรศัพท์ : 042-217327
โทรสาร : 042-217327

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสังฆคณาราม

บ้านกลางใหญ่ ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

page facebook :กิจกรรมประจำวัน ศพด.วัดสังฆคณาราม


 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่าง(บ้านผักบุ้ง)

บ้านผักบุ้ง ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

page facebook :กิจกรรมประจำวัน ศพด.วัดสว่างบ้านผักบุ้ง


 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีดา

บ้านนาสีดา ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

page facebook : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีดา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์

ในสังกัดเทศบาลตำบลกลางใหญ่

อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

รหัสไปรณีย์ 41160

โทร.042-219314
โทรสาร.
042-219312
กู้ชีพ-กู้ภัย 042-219314
Email : saraban_05411707@dla.go.th
เว็บไซต์ : www.klangyai.go.th

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางใหญ่(รพ.สต.กลางใหญ่)

2348 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี 41160
E-mail : - เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/people

โทรศัพท์ : 042-921525
โทรสาร : 042-921525

ศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลตำบลกลางใหญ่

32 หมู่ 9 บ้านกลางใหญ่ ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 
E-mail : saraban_05411707@dla.go.th เว็บไซต์ : www.klangyai.go.th

โทรศัพท์ : 042-219313
(ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

สนามบินจัดหวัด

123/12 ซ.ตัวอย่างข้อมูล เขต.ตัวอย่างข้อมูล อำเภอ.ตัวอย่าง จังหวัดกรุงเทพ 10000

หมายเลขติดต่อ

0-2000-0000 

สถานีรถไฟจังหวัด

123/12 ซ.ตัวอย่างข้อมูล เขต.ตัวอย่างข้อมูล อำเภอ.ตัวอย่าง จังหวัดกรุงเทพ 10000

หมายเลขติดต่อ

0-2000-0000 

ท่าเรือเทศบาลเขต 1

123/12 ซ.ตัวอย่างข้อมูล เขต.ตัวอย่างข้อมูล อำเภอ.ตัวอย่าง จังหวัดกรุงเทพ 10000

หมายเลขติดต่อ

0-2000-0000 

ท่าเรือเทศบาลเขต 2

123/12 ซ.ตัวอย่างข้อมูล เขต.ตัวอย่างข้อมูล อำเภอ.ตัวอย่าง จังหวัดกรุงเทพ 10000

หมายเลขติดต่อ

0-2000-0000 

"สำหรับเจ้าหน้าที่"

เข้าสู่ระบบ(ฺBack office)

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

มี 2036 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติเว็บไซต์

1010106
Today: 1
Yesterday: 1
This Week: 1
Last Week: 1
This Month: 2
Last Month: 2
Total: 1,010,106

เยี่ยมชมข้อมูลข่าวสาร,กิจกรรมหน่วยงาน

สื่อวีดิทัศน์แนะนำ

รายการวิดิโอประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

 
วิดีทัศน์แนะนำ "สำนักงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี"
3 Views
 
รำปิดงาน โดยคณะกลุ่มสตรีตำบลกลางใหญ่ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 (2)
1 Views
 
รำปิดงาน โดยคณะกลุ่มสตรีตำบลกลางใหญ่ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 (1)
0 Views
 
แนะนำตัวนางนางนพมาศ ทั้ง 13 หมู่ ตำบลกลางใหญ่ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
1 Views
 
การแสดงจากชุมชนบ้านผักบุ้ง งานประเพณีลอยประทง ตำบลกลางใหญ่ ประจำปี 2562 (1)
0 Views
 
การแสดงจากโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ งานประเพณีลอยประทง ตำบลกลางใหญ่ ประจำปี 2562
1 Views

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ