H01
นายกุญช์ภัสส์ นาคำ
ปลัดเทศบาลตำบลกลางใหญ่
สายด่วน : 081-3827426

H01น.ส.ยุภาภรณ์ สุขณรงค์
รองปลัดเทศบาลตำบล
สายด่วน : 085-6592248

H01นางทัศนีย์ เหมพลชม
หัวหน้าสำนักปลัด
สายด่วน : 081-8736418

H01นางสุจิตรา ฮามวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
สายด่วน : 081-0478837

H01นายสันทัศน์ พรชัย
ผู้อำนวยการช่าง
สายด่วน : 080-8979449

H01น.ส.ยุภาภรณ์ สุขณรงค์
รองปลัดเทศบาลตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สายด่วน : 085-6592248

H01นายอนุชา บัวใหญ่รักษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา