ประกาศกิจการสภา ทดลอง-1 ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image