P02 1นายบุญเตียง ทองแถม
ประธานสภา
สายด่วน082-7357754

P02 1นายสมคิด คะดุลย์
รองประธานสภาเทศบาลตำบล
สายด่วน :089-4433794

P02 1นายกุญช์ภัสส์ นาคำ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบล
สายด่วน081-3827426

P02 1นายชูชัช ทองแกม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สายด่วน083-3359739

P02 1นางหนูเอื้อ ศรีบุญเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สายด่วน080-8018167

P02 1นายกีรยุทธ์ ไกรยะถา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สายด่วน065-2366255

P02 1นางวรรณรง อรรควงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สายด่วน :098-4343698

P02 1นายนิกร อรรควงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สายด่วน :065-9978756

P02 1นายสมศรี คันธี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สายด่วน :089-5159228

P02 1นายสุภนิมิต เครือทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สายด่วน :094-4678415

P02 1นายพิเชษฐ์ บุญธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สายด่วน :082-1165133

P02 1นางเครือวัน ทองเพชร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สายด่วน :064-1276134

P02 1นายวันดี ชาวดร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สายด่วน :093-0923693