P010 1
น.ส.ยุภาภรณ์ สุขณรงค์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สายด่วน : 085-6592248

P010 1ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

P010 1ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

P010 1นางธันยรัตน์กรณ์ บุญพงษ์
นักวิชาการสาธารณสุข

P010 1นางสาวอารยา ตะวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

P010 1นายเกียงรม บ้านโพสี
คนงานทั่วไป

P010 1นางวิญญู ขันธวิชัย
คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล

P010 1นายดาวี ชาวดร
คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล

P010 1นายมณีรัตน์ น้อยมณี
คนงานประจำรถขยะ

P010 1นายพันธ์ ศรีจันทร์
คนงานประจำรถขยะ

P010 1นายภิเศก ใจมั่น
คนงานประจำรถขยะ