P05 1
นางสุจิตรา ฮามวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

P05 1นางอุไร แอ่งสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

P05 1ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

P05 1ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี

P05 1นางจุไรรัตน์ แสงสว่าง
นักวิชาการพัสดุ

P05 1นางปนัดดา จิตตะพันธ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

P05 1น.ส.ศิริวรรณ น้อยวงศ์สิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

P05 1น.ส.ศิริวรรณ ห้าวเส็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

P05 1น.ส.กาญจนา ลาคำสาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

P05 1ตำแหน่งว่าง
คนงานทั่วไป

P05 1ตำแหน่งว่าง
คนงานทั่วไป