วันที่ 18 ตุลาคม 2666 นายอำเภอบ้านผือได้ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 และนายบุญเตียง ทองแถม ประธานสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่ ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาในอำนาจหน้าที่ ของเทศบาล และการขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่ เพื่อขอยกวัดพระเจ้านอน (ร้าง) ขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษา โดยมีนายมงคล มีลา นายกเทศมนตรีตำบลกลางใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม และการประชุมในวันนี้ มีนายบุญเที่ยง ชาวดร กำนันตำบลกลางใหญ่และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ได้เข้าร่วมประชุมสภา เพื่อแลกเปลี่ยนการทำงาน พร้อมแก้ไขปัญหา และช่วยกันขับเคลื่อนงานเทศบาล งานชุมชน ร่วมกันให้ประสบผลสำเร็จ การประชุมสภาครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย