P07 1
นายอนุชา บัวใหญ่รักษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

P07 1ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

P07 1ตำแหน่งว่าง
หัวน้าฝ่ายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

P07 1ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการศึกษา

P07 1นายประมวน ไกรหาญ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสังฆคณาราม

P07 1น.ส.วิแสง สีหาปัญญา
ครู คศ.3
รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์

P07 1นางสุภาวดี ราชจันดี
ครู คศ.3

P07 5นางพนารัตน์ สละชีพ
ครู คศ.1

P07 5นางณัฐกานต์ ยะพันธ์ชัย
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

P07 5น.ส.พรพรรณี วงศ์แสงยันต์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

P07 5น.ส.นฤมล ทะสอน
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

P07 5นางทานตะวัน ใจดี
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

P07 5นางสมหมาย ดีขยัน
คนงานทั่วไป

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่าง

P07 11
นางสารี วงษ์จันทร์
ครู คศ.2
รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์

P07 11นางบุญเลิศ จูมแก้ว
ครู คศ.2

P07 1ตำแหน่งว่าง
ครู คศ.2

P07 11น.ส.พิชชาภา อินทร์แต้ม
ครู คศ.2

P07 11นางสาวมยุรี บุญเลิศ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

P07 15นางสาวนริศรา ชาวดร
ผู้ดูแลเด็ก

P07 15นางรัชนี ฤาชา
ผู้ดูแลเด็ก

P07 15นางไพวรรณ แสงสว่าง
คนงานทั่วไป

 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีดา  

P07 11นางราตรี บัวบล
ครู คศ.2
รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์

P07 11นางชลธิชา ทันตาหะ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

P07 11นางนันทิพร แก้วหล้า
คนงานทั่วไป