ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ท่านนายกเทศมนตรี รองนายก ที่ปรึกษานายก เลขานายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 และ เขต 2
และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมหารือเรื่องการจัดงานวิถีไทพวนและงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566