P04 1นางทัศนีย์ เหมพลชม
หัวหน้าสำนักปลัด

P04 1นายณรงค์ฤทธิ์ คำมะนาง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

P04 1พ.จ.ต.เอกชัย ใจซื่อ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

P04 1น.ส.อุทัยวรรณ ขันธะชัย
นักพัฒนาชุมชน

P04 1พ.จ.ต.คำพันธ์ ชาวท่าโขลง
นักจัดการงานเทศกิจ

P04 1นายนันทนัช ผลแสง
นักจัดการงานทั่วไป

P04 1น.ส.ชิชญาภัสส์ ปราบพาล
เจ้าพนักงานธุรการ

P04 1น.ส.ธัญญาลักษณ์ สร้างคอมพัฒนา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

P04 1นายณรงค์ฤทธิ์ สาวาปี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

P04 1น.ส.บุษยา กองผ้าขาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

P04 1นายอาธร ผลบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

P04 1น.ส.จริญญา พรมเทศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

P04 1นายวิชานนท์ ทันตาหะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

P04 1นายพันธ์ ศรีจันทร์
นักการภารโรง

P04 1น.ส.สมจันทร์ ใจตรง 
คนงานทั่วไป

P04 1นายลำไย พิลา
คนงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิง

P04 1นายอธิกร แก้ววิเศษ
คนงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิง

P04 1นายรชานนท์ ศรีนวน
พนักงานขับรถยนต์