P06 1
นายสันทัศน์ พรชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง

P06 1ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

P06 1นายทินกร บุญประกอบ
พนักงานสูบน้ำ

P06 1นางสาวเมรียา ขันอ่อน
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

P06 1นายเจษฏา เวียงวงษ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

P06 1นายสราวุธ พรมมาชุย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

P06 1นายอภิวัช พาทองนาค
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

P06 1น.ส.รัตนาพร รอดบุญมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

P06 1นายวิเชียร ธรรมโรเวช
ช่างก่อสร้าง

P06 1นายชูเดช แก้ววงษ์
พนักงานขับรถฟาร์มแทรคเตอร์

P06 1นายสุริยันต์ น้อยนาง
ตกแต่งสวน