วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลกลางใหญ่  “ส่งเสริมเศรษฐกิจ คนมีการศึกษาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

                                               บูรณาการการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง”

 พันธกิจ (ภารกิจ) การพัฒนา ⇒ ส่งเสริมอาชีพเสริม พัฒนารายได้
 ⇒ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างสังคมการเรียนรู้
 ⇒ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 ⇒ เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน
 ⇒ ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว  การบริหาร และการค้า
 ⇒ การสร้างความมั่นคงของชีวิต ทรัพย์สินและสังคม
 ⇒ การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและระบบบำบัดน้ำเสีย
 ⇒ สร้างระบบการบริการและการจัดการที่ดี
 ⇒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน